قراردادهای منعقد شده

قراردادهای منعقد شده در حوزه کنتورسازی:

کارفرما تعداد کنتور هوشمند دیجیتال
شرکت توزیع برق البرز 916.293
شرکت توزیع برق جنوب کرمان 511.950
شرکت توزیع برق مازندران 35.100
شرکت توزیع برق غرب مازندران 30.180
شرکت توزیع برق اردبیل 30.150
شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان 30.000
شرکت توزیع برق قم 18.833
شرکت توزیع برق گیلان 15.150
شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی 12.000
شرکت توزیع برق کردستان 10.975
شرکت توزیع برق شمال کرمان 3.800
شرکت توزیع برق ایلام 1.000
شرکت توزیع برق قزوین 1.000
سایر 3.145