قراردادهای منعقد شده در حوزه کنتور برق

قراردادهای منعقد شده:

کارفرما تعداد کنتور هوشمند دیجیتال
شرکت توزیع برق استان تهران 377,922
شرکت توزیع برق البرز 247,416
شرکت توزیع برق مشهد 227,409
شرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان 152,619
فروش مستقیم و ساتپ 150,000
شرکت توزیع برق شمال کرمان 97,317
شرکت توزیع برق یزد 95,362
شرکت توزیع برق جنوب کرمان 81,332
شرکت توزیع برق هرمزگان 72,689
شرکت توزیع برق اردبیل 65,000
شرکت توزیع برق قزوین 58,966
شرکت توزیع برق خراسان جنوبی 40,981
شرکت توزیع برق مازندران 40,000
شرکت توزیع برق غرب مازندران 37,500
شرکت توزیع برق گیلان 33,750
شرکت توزیع برق قم 12,663
شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی 12,000
شرکت توزیع برق کردستان 10,875
شرکت توزیع برق آذربایجان غربی 7,000
شرکت توزیع برق فارس 6,250
شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری 4,000
شرکت توزیع برق ایلام 3,850
شرکت توزیع برق مرکزی 850
مجموع 1,835,751