ایمنی و محیط زیست

ایمنی و محیط‌ زیست

مدیريت ارشد شرکت طرح‌های صنعتی رادنیروی کرمان، خود را مسئول ايجاد و برقراری شرايط كاری ایمن، سالم و بهداشتی و همچنين توام با حفظ و نگاه‌داشت محيط زیست در حوزه فعاليت‌های شرکت می‌داند تا از اين طریق در تمامي کارکنان، اين اطمینان حاصل شود که ضمن حفظ و ارتقاء سطح سلامتی ایشان، محیطي ایمن جهت کار و فعالیت فراهم است و همچنين با اعتقاد راسخ به مبحث "توسعه پايدار" و در راستای استيلای مهمترين ركن آن يعني "محيط زيست پايدار" از آلودگي و تخريب محيط زيست از يك طرف و برداشت بي‌رويه از منابع طبيعي از طرف ديگر، جلوگيری کند.

هدف كلي از سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست، دست‌يابي به پايين‌ترين ميزان حوادث، بيماری‌های شغلي و اثرات سوء زيست محيطي و تلاش در جهت حذف آنها است.